Gebruiksvoorwaarden

De volgende informatie bevat belangrijke voorwaarden voor het gebruik van de website "Ik wil graag horen".

Handelsmerken

De volgende handelsmerken van Cochlear, bestaande uit woorden en logo's, zijn geregistreerd bij één of meerdere patentbureaus over de hele wereld.  U mag geen van deze handelsmerken gebruiken zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Cochlear.

Advance Off-Stylet® AutoNRT® Baha Caleido® Baha Divino® Baha Intenso®
Baha® Beam® Clinicnet® Cochlear Nucleus® Contour®
Contour Advance® Custom Sound® Freedom® Hear now And always® Invisible Hearing®
NRT® Nucleus® Nucleus Clinicnet® Off-Stylet® SmartSound®
Vistafix® 科利耳®      

 

De volgende handelsmerken van Cochlear, bestaande uit woorden en logo's, zijn handelsmerken die bij één of meerdere patentbureaus over de hele wereld worden gedeponeerd of geregistreerd, maar die nog in behandeling zijn.  U mag geen van deze handelsmerken gebruiken zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Cochlear.

CochlearTM Cochlear HybridTM CodacsTM HybridTM myCochlearTM  

Alle andere handelsmerken op onze websites en in ander materiaal van Cochlear, zoals persberichten, technische documentatie en advertenties, zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Gebruiksvoorwaarden voor de website

Cochlear Europa, Midden-Oosten & Afrika

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij verzoeken u vriendelijk deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien hierin de gebruiksvoorwaarden worden beschreven die gelden voor het gebruik van onze website, zowel voor bezoekers als voor geregistreerde gebruikers. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website. Door onze website te openen of te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

Laatst bijgewerkt: Juli 2011

 1. Over ons en ons bedrijf
  De website wordt geëxploiteerd door Cochlear AG, geregistreerd in Zwitserland en met een maatschappelijke zetel gevestigd aan het volgende adres: Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel.

  De website wordt gehost door ServInt, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres: 6861 Elm Street, McLean, VA 22101, Verenigde Staten van Amerika.

  De via de website verstrekte diensten worden geleverd door Cochlear Europe Ltd. en dochtermaatschappijen en filialen daarvan, waaronder de uiteindelijke moedermaatschappij (hierna "wij", "ons", "Cochlear" en "Cochlear Group" genoemd).

 2. Wijzigingen van deze voorwaarden
  Van tijd tot tijd kunnen deze gebruiksvoorwaarden door ons worden gewijzigd. Wanneer u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepost, betekent dit dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

 3. Wijzigingen van de website
  Wij behouden ons het recht voor om vanwege eender welke redenen en op eender welke tijdstippen wijzigingen aan te brengen aan de website.

 4. Registratie
  Voor sommige delen van onze website is de toegang beperkt tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd met hun gegevens. Het is niet toegestaan een valse naam te gebruiken of uzelf voor te doen als iemand anders wanneer u zich registreert voor het gebruik van de website. Als u een wachtwoord hebt voor de registratie, mag u dat niet bekendmaken aan derden, noch mag u aan derden toestemming geven om uw wachtwoord te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de gebieden en diensten die bestemd zijn voor geregistreerde gebruikers. Wij kunnen op eender welk moment uw registratie weigeren of intrekken. Voordat u een bestelling voor op de website geadverteerde producten of diensten kunt plaatsen, kan van u worden verlangd dat u zich registreert.

 5. Toegang tot en gebruik van onze website
  1. De toegang tot onze website wordt op tijdelijke basis verleend en wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving vooraf, op een willekeurig tijdstip en om welke reden dan ook, de toegang tot en het gebruik van onze website in te trekken of te wijzigen. Ondanks herhaaldelijke bezoeken aan, voortdurend gebruik van of registratie op de website, geldt voor ons geen enkele verplichting om de website en/of de bijbehorende diensten te onderhouden. Wij kunnen niet, om welke reden dan ook, aansprakelijk worden gesteld indien de website niet beschikbaar is, ongeacht tijdstip of periode, met uitzondering van de omstandigheden die worden genoemd in Clausule 13.6.
  2. Het is niet toegestaan om onze website te gebruiken, materiaal te uploaden of via een koppeling hiernaar te verwijzen op een wijze die moet worden beschouwd als onjuist, bedrieglijk, onnauwkeurig of misleidend, obsceen, kwetsend, lasterlijk, corrupt of in strijd met enige rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten)

 6. Intellectueel eigendom
  1. Cochlear Group is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in de website, alle inhoud van de website en alle handelsmerken, logo's en servicemerken (al dan niet geregistreerd) die op de website worden weergegeven. Deze onderdelen worden beschermd door internationale wetten. Al deze rechten zijn voorbehouden. 
  2. Het is toegestaan om delen van de website te downloaden en af te drukken voor eigen, niet-commercieel gebruik. Ieder ander gebruik van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Klik hier om contact met ons op te nemen voor het verkrijgen van toestemming.
  3. Het gebruik van de website houdt geen toestemming in om op enige manier gebruik te maken van een van de geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, logo's en servicemerken van de Cochlear Group, en van de merken die worden weergegeven of geadverteerd op de website. 

 7. Privacy
  Wij verwerken gegevens over u overeenkomstig ons online Privacybeleid. Door onze website te gebruiken gaat u hiermee akkoord en bevestigt u dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, correct zijn. Klik hier voor ons online Privacybeleid.

 8. Koppelingen naar onze website
  1. Het is (uitsluitend) toegestaan om koppelingen naar onze startpagina te gebruiken vanaf een website die eigendom is van u, mits dat op eerlijke en legale wijze gebeurt, dat in overeenstemming is met paragraaf 6 (intellectueel eigendom) en daarbij geen schade wordt toegebracht aan of misbruik wordt gemaakt van onze reputatie. Het is niet toegestaan de suggestie te wekken van enige vorm van samenwerking met ons, of goedkeuring of onderschrijving door ons, behalve wanneer wij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben verleend. Het is niet toegestaan om een koppeling te maken of in stand te houden als uw website inhoud bevat die ongepast, beledigend of controversieel is, die inbreuk maakt op rechten van derden of die anderszins niet in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Het is niet toegestaan een koppeling te maken naar enige delen van onze Website, behalve naar de Startpagina.
  3. Wij behouden ons het recht voor om, vanwege een willekeurige reden en op een willekeurig tijdstip, de toestemming voor het gebruik van koppelingen in te trekken zonder kennisgeving aan u.
 9. Koppelingen naar websites van derden
  Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites die worden geëxploiteerd door derden. Als u gebruik maakt van deze websites, verlaat u onze website. Als u besluit om een gekoppelde website te bezoeken, doet u dit op eigen risico en bent u zelf verantwoordelijk om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uzelf te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. Wij geven geen enkele garantie en doen geen enkele uitspraak met betrekking tot gekoppelde websites, de aanbieders ervan, inhoud van websites, producten of diensten, noch onderschrijven wij deze. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van dergelijke websites en aanvaarden daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid, of voor enig verlies dat of schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik ervan of het vertrouwen op de inhoud die deze websites bevatten.

 10. Interactieve communicatie op de website
  1. Er komt geen vertrouwelijke relatie tot stand wanneer u mondeling, schriftelijk of elektronisch op ons reageert (zoals bij feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, enz.) of opmerkingen post. Dergelijke reacties en alle verstrekte informatie zullen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, en het staat ons vrij om dergelijke informatie te reproduceren, publiceren of anderszins te gebruiken voor welke doeleinden dan ook, inclusief, en zonder beperking, voor onderzoek, ontwikkeling, productie, gebruik of verkoop van producten die dergelijke informatie bevatten.
  2. Ten aanzien van informatie of materialen die u aan ons verzendt of op de website post, bent u volledig en als enige verantwoordelijk voor de inhoud, alsmede voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en legitimiteit hiervan. U garandeert uitdrukkelijk dat al het gebruikte of op de website geposte materiaal geen inbreuk maakt op eigendomsrechten of andere rechten van derden.
  3. Onze website kan interactieve platformen en toepassingen voor samenwerking en het delen van informatie bevatten (“interactieve platformen”), zoals distributielijsten, chatruimten, blogs en wiki's die kunnen worden gebruikt voor het geven van feedback aan ons en voor realtime interactie tussen gebruikers. Wij voeren geen controles uit van de berichten, informatie of bestanden die via dergelijke media worden aangeleverd. De geposte informatie geeft de mening van de schrijvers weer en komt niet noodzakelijkerwijs overeen met het standpunt van Cochlear.
  4. Als voorwaarde voor uw gebruik van de genoemde interactieve platforms en deze website geldt dat het niet is toegestaan:
   • andere gebruikers te beperken of te belemmeren in het gebruik van en het beleven van plezier aan de interactieve platforms;
   • enigerlei wederrechtelijke, bedreigende, corrupte, smadelijke, lasterlijke, obscene, vulgaire, pornografische, hatelijke, godslasterlijke of aanstootgevende informatie te posten of te verzenden, inclusief en zonder beperking van het verzenden van informatie die moet worden opgevat als zijnde gedrag dat een strafbaar feit inhoudt, dat aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of dat anderszins de wet schendt, of van informatie die dergelijk gedrag aanmoedigt;
   • informatie, software of andere materialen te posten of te verzenden welke in strijd zijn met de rechten van anderen of deze rechten schenden, inclusief materiaal dat inbreuk maakt op privacyrechten of dat wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, of het posten of verzenden van afgeleide werken daarvan, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of houder van het recht;
   • informatie, software of andere materialen te posten of te verzenden die een virus of ander schadelijk onderdeel bevatten;
   • informatie, software of andere materialen, of materialen die advertenties bevatten, te posten, te verzenden of op enigerlei wijze te exploiteren voor commerciële doeleinden.
  5. U begrijpt dat wij niet verplicht zijn om onze interactieve platforms te bewaken. Wij behouden ons echter het recht voor om te allen tijde informatie openbaar te maken voor zover dat vereist is om te voldoen aan wetgeving, regelgeving of overheidsverzoeken; of om informatie of materialen, in hun geheel of gedeeltelijk, te bewerken, het posten ervan te weigeren, of de informatie of het materiaal te verwijderen, wanneer dat, naar onze mening ongewenst of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.. U begrijpt dat wij uw mogelijkheid tot deelname aan interactieve sociale media op eender welk moment kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

 11. Virussen en andere kwaadaardige aanvallen op onze website
  U mag onze website niet misbruiken door opzettelijk virussen en ander kwaadaardig of schadelijk materiaal te introduceren. U mag geen pogingen ondernemen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website of tot servers, computer of database die met onze website zijn verbonden. U mag geen aanval uitvoeren op onze website door middel van (distributed) Denial of Service-aanvallen. Dergelijke activiteiten zullen wij melden bij de betreffende instanties en daarbij zullen wij uw identiteit aan hen bekendmaken.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een Denial of Service-aanval, virussen of andere schadelijke materialen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor uw computerapparatuur, programma's, gegevens of ander materiaal door uw gebruik van onze website of het downloaden van materiaal dat op deze website of op een daarmee gekoppelde website is gepost, behalve in de situaties die in Clausule 13.6 worden genoemd.

 12. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid
  1. Hoewel we ons uiterste best doen om te zorgen dat de informatie op de website actueel, nauwkeurig en volledig bijgewerkt is op de datum van publicatie, sluiten wij alle mogelijke garanties, voorwaarden of bepalingen uit voor zover dat door de wet is toegestaan, en geven wij geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid of volledigheid van de website of enige informatie of inhoud, noch de garantie dat deze vrij is van defecten of virussen.
  2. U bent ervan op de hoogte dat de website, inclusief de inhoud hiervan, kosteloos wordt aangeboden. Cochlear Group kan niet door u of een andere persoon aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei vorm van verlies of schade die kan voortvloeien uit onbevoegd gebruik van de website en het gebruik van enige informatie die die bevat.
  3. De website is bestemd voor gebruik in Nederland. Cochlear Group doet geen verklaringen omtrent de beschikbaarheid of de geschiktheid voor gebruik buiten Nederland van producten, diensten of materiaal die op de website worden genoemd. Degenen die ervoor kiezen om de website te bezoeken vanaf een locatie buiten Nederland zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover dat van toepassing is.
  4. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimers. Cochlear Group behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en disclaimers te wijzigen.
  5. Cochlear Group probeert ervoor te zorgen dat de website volledig operationeel is. Vanwege het specifieke karakter van het internet kan Cochlear Group niet garanderen dat er geen vertragingen, onderbrekingen of fouten optreden op de website.
  6. Cochlear Group sluit elke aansprakelijkheid uit voor direct of indirect verlies, schade of gevolgschade, verlies van gegevens, winstderving of verlies van kansen als gevolg van het gebruik van, ondernomen acties of verzuim/nalatigheid op basis van enige op de website weergegeven informatie. Deze beperking van aansprakelijkheid houdt geen beperking of begrenzing in van onze aansprakelijkheid voor opzettelijk bedrog, overlijden of persoonlijk letsel voor zover deze het gevolg zijn van de nalatigheid van de Cochlear Group, of van directeuren, medewerkers, filialen of andere vertegenwoordigers van de Cochlear Group, noch van enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

 13. Vrijwaring
  U gaat ermee akkoord de Cochlear Group te vrijwaren voor en tegen claims of processen die tegen het bedrijf worden aangespannen voor zover deze verband houden met uw gebruik van de website indien in strijd met de gebruiksvoorwaarden of met claims vanwege schending van intellectuele eigendomsrechten van derden, of met claims vanwege smaad die het gevolg zijn van uw gebruik van de website, waaronder het invoeren van informatie op de website.

 14. Afstandsverklaring
  Wanneer u deze gebruiksvoorwaarden schendt en wij ondernemen geen actie, zijn wij nog steeds gerechtigd om onze rechten te doen gelden en onze rechtsmiddelen te gebruiken in enige andere situatie wanneer u deze gebruiksvoorwaarden schendt.

 15. Scheidbaarheid
  Wanneer één van deze gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal die voorwaarde worden beschouwd als scheidbaar en geen gevolgen hebben voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van enige overblijvende voorwaarde.

 16. Toepasselijk recht en rechtsgebied
  De gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlandse wetgeving. Geschillen die voortvloeien in verband met de gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. 

 17. Contact opnemen
  Hebt u vragen naar aanleiding van materiaal dat op onze website wordt weergegeven, dan kunt u hier klikken om contact met ons op te nemen.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.